- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020 - Tuyên dương 168 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2020 - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu

null Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thứ năm, 04/06/2020, 08:32

Tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch được xây dựng nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thông qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đã đề ra.

Ảnh minh họa

Các nội dung tuyên truyền của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền những thành tựu quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước cũng như của tỉnh Bạc Liêu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay. Đặc biệt, là những kết quả quan trọng sau hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng; Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Tuyên truyền về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp; các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng đại hội đảng các cấp từ đầu tháng 6 đến hết tháng 10/2020; tổ chức triển lãm; khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể cho phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, theo quy định, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND tỉnh và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung Kế hoạch.

 Lê Quyên

Số lượt xem: 496

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh