null Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
Thứ năm, 31/12/2020, 09:09

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Theo nội dung Kế hoạch, mục tiêu cải cách hành chính năm 2021 là nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dựng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

Kế hoạch cũng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể như sau: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; các Sở, Ban, Ngành tỉnh cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính và nội dung kế hoạch để xây dựng chương trình, kế hoạch và dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng, năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phát hiện và khắc phục các hạn chế, tồn tại để điều chỉnh, uốn nắn, chỉ đạo thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch này của các Sở, Ban, Ngành và địa phương về UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết:

Lê Tâm

Số lượt xem: 167

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh