- Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

null Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Thứ ba, 12/01/2016, 09:50

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016, với mục tiêu hướng tới việc xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh xuống cơ sở hoạt động thông suốt, trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. ​​​​​​​

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. Cụ thể, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp đã ban hành, đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước hết là quy trình xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện tốt việc chuẩn hóa bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; đảm bảo trình tự, tiến độ và chất lượng theo quy định. Thực hiện đúng quy định việc niêm yết, công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tập trung triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước; phấn đấu đến cuối năm số lượng cơ quan hành chính cấp tỉnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 100% theo quy định.

Thường xuyên rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, huyện. Đánh giá cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập cơ cấu tổ chức phù hợp, bảo đảm sự phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với quy hoạch, vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ được giao. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu đủ mạnh, hiện đại. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã’”….

Đ.N

Số lượt xem: 23

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh