- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát một số dự án trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu - Công ty Cổ phần ITTA tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông - Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 - Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc của người Việt Nam” tỉnh Bạc Liêu - “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” - Hội thảo về xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng tôm - lúa bền vững - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã vào năm 2025 và xây dựng thị xã Giá Rai đạt tiêu chuẩn loại III - Phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) - Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV - Hội nghị giao ban công tác khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị quý I/2021 - Triển khai thi hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

null Bạc Liêu thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Bạc Liêu thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Thứ ba, 29/12/2020, 10:30

Thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Chính phủ v trin khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyn các cp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, tỉnh Bạc Liêu đã có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cưng và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 09/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (Nghị quyết số 25-NQ/TW) của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đến toàn th cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệgắn bó giữa quần chúng Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo niềm tin trong Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu tham gia khởi công tuyến đường liên ấp tại xã Vĩnh Trạch trong đợt ra quân “Dân vận khéo” (Ảnh Báo Bạc Liêu Online)

Qua công tác triển khai, tuyên truyền, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyên biến v nhận thức, tinh thn trách nhiệm, hiu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền có vai trò rất quan trọng trong thời điểm hiện nay, đồng thời đã khắc phục tư tưởng cho rằng “Công tác dân vận là việc làm của Ban Dân vận và các đoàn th”, qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng Nhân dân càng nắm vng, hiểu đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ các quy định của địa phương. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công chức có nhận thức, trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao; Nhân dân tin tưởng, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng tốt hơn.

Công tác tiếp xúc, đi thoại trực tiếp với Nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện nề nếp, có hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vn đ bức xúc của Nhân dân được quan tâm. Công tác vận động qun chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tập hợp đông đảo quân chúng tham gia.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa thật sự gương mẫu, năng lực có phần còn hạn chế; công chức làm công tác dân vận chính quyền chủ yếu là kiêm nhiệm, nên chưa dành thời gian thích đáng để quan tâm đến công tác dân vận chính quyền; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởcó lúc, có nơi chưa thường xuyên, còn hình thức; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc chưa kịp thời, gây bức xúc trong Nhân dân.Nhiều đơn vị, địa phương còn lúng túng trong thực hiện công tác dân vận chính quyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nh thực hiện công tác dân vận của các cấp, các ngành chưa thường xuyên, kịp thời.

Đ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác “Dân vận chính quyền” theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện tt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ Nhân dân; đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân của các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; thiếu trách nhiệm, chậm trễ, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Hai là, Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Tập trung giải quyết đạt kết quả tt những đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Ba là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, tác phong làm việc và trách nhiệm phục vụ Nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gn dân, hiu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với công dân phải gương mẫu thực hiện.

Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéogắn với Học tập và làm theo tm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ được giao. Trongnăm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đăng ký ít nhất một công trình, phần việc về thực hiện công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tt trên mọi lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm là, Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; nghiên cứu th chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tin, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sng vật cht và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Sáu là, Chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chc chính trị - xà hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyn vững mạnh theo Quyết định s 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ cht và cán bộ, đảng viên; thường xuyên tuyên truyn, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

Bảy là, Phát huy dân chủ và nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của y ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trn; Nghị định s 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tám là, Thường xuyên củng cổ, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ s; các sở, ban, ngành cp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo củng c T Dân vận chính quyền và phân công cán bộ theo dõi công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị mình.

Chín là, Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh cn xây dựng chuyên trang, chuyên mục về dân vận chính quvền, dành thời lượng thích hợp để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các tập th, cá nhân điển hình có mô hình, cáchlàm hay, sáng tạo, tấmgươngngười tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các cơ quan, đơn vị đ xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

L. ThanhThiện

Số lượt xem: 331

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh