SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
6
7
5
2
Xây dựng nông thôn mới Thứ Ba, 27/02/2018, 15:25

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa có Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết s 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bạc Liêu. Hàng năm trước tháng 10, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của năm kế tiếp (trên cơ sở tng hợp Kế hoạch đầu tư cấp xã theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông qua HĐND cùng cấp và báo cáo UBND tỉnh xem xét tổng hợp trình HĐND tỉnh quyết định. Trên cơ sở quyết định phân khai vốn trực tiếp thực hiện các nội dung Chương trình hàng năm, chủ đầu tư xác định rõ danh mục công trình, dự án, chương trình đầu tư và tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được quy định tại Quyết định này trên tổng mức đầu tư; đồng thời, có ý kiến hiệp y của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về nguyên tắc huy động, chính quyền địa phương (huyện, thị xã, thành ph và các xã) bằng nhiều hình thức thích hợp vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương; nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án và đề nghị HĐND xã thông qua; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, gia đình chính sách, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội phải đóng góp; đối với những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi) đòi hỏi có sự tham gia của nhân dân, tùy vào điều kiện thực tế ở cơ sở (nơi khó huy động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng - dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo cao), chủ đầu tư có thể huy động các thành phần kinh tế khác tham gia đóng góp đạt tỷ lệ quy định; hộ nghèo tham gia trực tiếp bằng ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được xem xét trả thù lao theo mức phù hp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nội dung Quyết định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương; kịp thời tổng họp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn./.

Chi tiết: - Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

L. Tài

 

 


Số lượt người xem: 1213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày