SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
7
4
2
Xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 08/09/2016, 09:45

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Nghị quyết số 02 về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu chung hàng đầu trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 được đề ra trong Nghị quyết là: Xây dựng NTM nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, mục tiêu chung cũng được nêu rõ: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch với giảm nghèo bền vững; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như sau:

Có 50% tổng số xã đạt chuẩn NTM; huyện Phước Long được Trung ương công nhận là huyện NTM, huyện Vĩnh Lợi hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện NTM và thành phố Bạc Liêu hoàn tất nhiệm vụ xây dựng NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt NTM.

25 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí,

5 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí,

19 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí,

Không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,76 (tăng1,96 tiêu chí so với năm 2015).

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 05 nhóm giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình; Đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người hiểu đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong cộng động, để người dân chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng

Việc đẩy mạnh xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 tập trung thực hiện những tiêu chí dễ, không cần nhiều vốn đầu tư làm trước, những tiêu chí khó, cần nhiều vốn đầu tư làm sau, tránh được tư tưởng ỷ lại, trông chờ, hay nóng vội; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong cộng đồng các công trình phúc lợi công cộng Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy vai trò MTTQVN trong công tác giám sát

Thứ hai, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản xuất. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, xem đây là giải pháp hàng đầu để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư nghiên cứu khoa học, đặc biệt ưu tiên cho khoa học ứng dụng, khoa học công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông, thủy sản; chuyển giao các tiến bộ KHCN vào nông nghiệp, các ngành nghề nông thôn tạo sự đột phá, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích và khả năng cạnh tranh của nông sản; xây dựng các vùng, khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch. Đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN; tăng cường khuyến nông trên cơ sở đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả.

Thứ ba, tập trung các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đào tạo nghề cần gắn với quy hoạch phát triển KTXH, quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của địa phương.

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện Chương trình. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất và sinh kế cho người dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu. Việc huy động mức đóng góp của nhân dân phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và được sự đồng tình, nhất trí của cộng đồng; không yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và không huy động quá sức dân; không huy động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; động viên khuyến khích nhân dân thực hiện tốt những phần việc do mình đảm nhiệm. Ngoài ra, phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung đầu tư, tránh dàn trải, bảo đảm đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản thuộc Chương trình giai đoạn 2011 – 2015 và không để phát sinh nợ đọng, mất cân đối  do xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ năm, nâng cao năng lực của ban chỉ đạo các cấp và bộ máy quản lý, điều hành thực hiện Chương trình. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Công tác thẩm định, đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM phải được thực hiện đúng quy định, các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn phải đảm bảo chất lượng bền vững; quy trình xem xét công khai, minh bạch, dân chủ, không chạy theo thành tích.

Trên cơ sở những giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết, nhất là các giải pháp khả thi về nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện, chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh thể chế hóa Nghị quyết thành cơ chế, chính sách và tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện.

VT


Số lượt người xem: 2875 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày