SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
6
7
0
1
0
7
Thông tin tiếp cận đất đai Thứ Ba, 10/12/2019, 08:45
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (05/08)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định đính chính Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành hệ số điều chỉnh giả các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, cụ thể như sau: Theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tại số thứ tự 51, Phụ lục số 01-A: Hệ số điều chỉnh ...
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2019  (25/07)
Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành. Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được áp dụng cho các trường hợp: Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất ...
Sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/07)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường về đất; thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, ...
Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu  (27/08)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ (101/NQ-CP) về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu. Để công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bạc ...
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2017  (15/09)
Xem chi tiết
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015  (04/01)
Xem chi tiết
Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/02)
Xem chi tiết
Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/02)
Xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày