SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
0
7
2
5
Thông báo khác Thứ Hai, 01/12/2014, 08:45

Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Khái phụ trách lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của UBND tỉnh. Các lĩnh vực công tác khác như: Nội chính, nội vụ, thanh tra, kế hoạch và đầu tư, tài chính; tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Chủ tịch khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

Đồng thời, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (riêng quy hoạch phát triển ngành phân công cho các Phó Chỉ tịch phụ trách theo lĩnh vực); quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn. Dự toán ngân sách hàng năm và trung, dài hạn của tỉnh; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, quan trọng trên địa bàn tỉnh. Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ bản từ vốn Nhà nước; Tờ trình xin chủ trương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương.

Giữ mối quan hệ giữa UBND với HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Phụ trách các Sở ngành, đơn vị: Quân sự, Biên phòng, Công an, Nội vụ, Thanh tra, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Phụ trách địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn và các vấn đề phụ trách; Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo yêu cầu chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Chủ tịch có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch hoặc điều chỉnh giữa các Phó Chủ tịch khi thấy cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Dũng

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; điều hòa, phối hợp hoạt động chung của các Phó Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

Trực tiếp xử lý công việc thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải; xây dựng; khoa học và công nghệ; kinh tế tập thể; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; xây dựng cơ bản thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn huyện Giá Rai, Đông Hải và thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà và Đất.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách)

Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với chỉ đạo công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời gắn với cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh: Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất và Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; Trưởng Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về Biển Đông và các hải đạo tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc địa bàn phụ trách; Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

Phục trách các tổ chức Hội: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học vàkỹ thuật tỉnh; Hội Xây dựng tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh; Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh; Hội Làm vườn tỉnh; Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh; Hội Thủ sản tỉnh; Hội Sinh vật cảnh tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách địa bàn huyện Giá Rai và huyện Đông Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam

Phụ trách khối văn hóa – xã hội – thông tin và truyền thông

Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; lao động, thương binh và xã hội; ngoại vụ; thông tin và truyền thông; xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội; quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; thi đua khen thưởng; chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia (trừ Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn); xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi và thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình; Trưởng Chính trị Châu Văn Đặng; Trường Đại học Bạc Liêu; Trưởng Cao đẳng Y tế; trường Cao đẳng nghề; Trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Ngân hàng Chính sách xã hội; các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp (trừ các Hội do các Phó Chủ tịch khách phụ trách).

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách)

Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với chỉ đạo công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời gắn với cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quý Vì người nghèo và An sinh xã hội tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em; Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia và những chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tổ thuộc địa bàn phục trách; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân; Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban công tác người cao tuổi tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 138; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh; Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

Phụ trách các tổ chức Hội: Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Châm cứu tỉnh; Hội Y học tỉnh; Hội Dược học tỉnh; Hội Điều dưỡng tỉnh; Hội Ung thu tỉnh; Hội Khoa học lịch sử tỉnh; Hội Tâm lý – Giáo cụ học tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh; và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách địa bàn huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến

Phụ trách khối tài chính; thương mại; xúc tiến và hợp tác đầu tư; khoa học và công nghệ.

Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Quản lý thu – chi ngân sách; tín dụng, ngân hàng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; thuế; quản lý thị trường, giá cả, xúc tiến và hợp tác đầu tư; nâng cao chủ số năng lực cạnh tranh; hoạt động của các doanh nghiệp; tư pháp; xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách, bao gồm cả lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, lưới điện; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, đơn vị: Tư pháp, Công Thương, Thống kê, Thuế, Điện lực, Ngân hành Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Qurn lý dự án Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, các tổ chức tín dụng, ngân hàng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội) và các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp Nhà nước) trên địa bàn tỉnh.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách)

Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với chỉ đạo công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời gắn với cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh: Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ An toàn lưới điện cao áp tỉnh; Tổ trưởng Tổ Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn phụ trách; Trưởng các Ban Chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

Phụ trách các tổ chức Hội: Hội Luật gia tỉnh; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội Doanh nhân trẻ; Chi hội Điện lực tỉnh Bạc Liêu và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách địa bàn huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 1/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, bãi bỏ Công văn số 1474/UBND-QHKHTH ngày 2/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ.N

 


Số lượt người xem: 2247 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày