SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
1
6
6
1
1
Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 25/06/2019, 02:24
Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  (18/06)
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, cụ thể: Lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Trương Vũ Trường, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh  (12/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Xây dựng đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên các văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số ...
Góp ý các Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  (10/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên các Dự thảo được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng...  (29/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Xây dựng đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh ...
Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lấy ý kiến lần 2)  (17/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định về việc ban ...
Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (15/05)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải để lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu và Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Bạc Liêu  (08/05)
Ngày 08/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 695/SVHTTTTDL-BCVTCNTT của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị đăng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu và Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Bạc Liêu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Cổng Thông tin điện ...
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh  (07/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu có văn bản đề nghị các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các văn bản sau: 1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (03/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian, biểu mẫu về ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh  (17/04)
Nhận được Công văn của Sở Tài chính về góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải toàn văn các văn bản sau: - Dự thảo Tờ trình về việc Quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh bản liêu. - Dự thảo Nghị quyết Quy định ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu  (17/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (15/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/03)
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; - Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật định, có tính khả thi cao và được sự đồng thuận của người dân. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu xin giới thiệu toàn văn dự thảo VBQPPL dưới ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/03)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh...  (17/03)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quy định mức ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày