SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
4
6
7
4
6
5
Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 21/08/2019, 03:27
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động...  (09/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ báo ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc việc ban ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND  (09/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban ...
Thông tin hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh tại trận Giồng Bốm  (05/07)
Thực hiện Công văn số 2823/UBND-KGVX ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thiện được 12 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh tại trận Giồng Bốm. Để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời xem ...
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh Bạc Liêu  (05/07)
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn 07 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ để cán ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trong việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 và bãi bỏ khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh  (02/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/07)
Nhằm thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hồ sơ gồm: 1. Dự thảo Tờ trình về ...
Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  (18/06)
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, cụ thể: Lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Trương Vũ Trường, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh  (12/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Xây dựng đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên các văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số ...
Góp ý các Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  (10/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên các Dự thảo được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng...  (29/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Xây dựng đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh ...
Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lấy ý kiến lần 2)  (17/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định về việc ban ...
Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (15/05)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải để lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày