SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
1
5
3
0
Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Thứ Hai, 06/07/2020, 19:20
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu  (23/06)
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (20/06)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/06)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn bàn tỉnh Bạc Liêu  (16/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định xây ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (08/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (01/06)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu  (29/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý  (27/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: - Dự ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (20/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý  (12/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (12/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (11/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị ...
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý  (29/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Bạc Liêu  (28/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban ...
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/04)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày