SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
9
1
4
5
Góp ý Dự thảo Văn bản QPPL Thứ Năm, 22/11/2018, 18:10
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/11)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Công an tỉnh đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ...
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (21/11)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định về việc ban ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ  (19/11)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (16/11)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (01/11)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  (26/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các ý kiến đóng ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị ...
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu  (18/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về ...
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định việc quản lý, sử dụng một số nội dung kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương ...  (15/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định việc quản lý, sử dụng một số nội ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ...  (11/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức ...
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc dacam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ...  (10/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành các sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách quy định tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi ...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (25/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ban hành Quy ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ban hành Quy ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày