SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
2
5
4
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Bảy, 16/03/2019, 14:35

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; các Sở, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Môt số chỉ tiêu cụ thể: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 thành lập mới 140 hợp tác xã, trong đó có 105 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, 35 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp; thành lập và mở rộng quy mô Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo. Thành lập mới ít nhất 02 Liên hiệp hợp tác xã trong ngành tôm, lúa gạo, vận tải và ngành nghề có điều kiện khác; tiếp tục vận động phát triển tổ hợp tác những nơi chưa đủ điều kiện thành lập hợp tác xã; đồng thời, tập trung vận động các tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên thành hợp tác xã.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác - hợp tác xã; đổi mới nội dung hoạt động để các tổ chức kinh tế tập thể vươn lên và có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhiều nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; khuyến khích trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực cho hợp tác xã; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát triền kinh tế tập thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng họp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh.

Chi tiết:

L Duy


Số lượt người xem: 889 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày