SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
9
0
1
7
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Sáu, 22/02/2019, 16:35

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; triển khai, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối, chịu trách nhiệm chính về tổ chức và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của cấp tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối và đề xuất bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường của tỉnh và các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Nội dung Kế hoạch nêu rõ: Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất đề xuất các biện pháp giải quyết, báo cáo trình UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.

Chi tiết:

L Tú Quyên

 


Số lượt người xem: 1213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày