SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
6
8
1
3
Công bố TTHC Thứ Tư, 16/01/2019, 20:59
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (29/12)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo nội dung Quyết định, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (29/12)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (28/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 53 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (27/12)
Ngày 20/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/12)
Ngày 07/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có tổng số 30 lĩnh vực và 187 thủ tục hành chính thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 02 thủ tục hành chính lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 29/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 03 thủ tục hành chính ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Ngày 30/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa bị bãi bỏ và 04 thủ tục hành chính lĩnh vực ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 05/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 15 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 05/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động in bị bãi bỏ và 02 thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (01/11)
Ngày 23/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; trang thiết bị và công trình y tế; khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Ngày 18/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; trang thiết bị và công trình y tế; khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 45 ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Ngày 19/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày