SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
8
7
5
3
Công bố TTHC Thứ Năm, 22/11/2018, 17:30
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 05/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; báo chí; bưu chính; xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 15 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 13 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Ngày 05/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động in bị bãi bỏ và 02 thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (01/11)
Ngày 23/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; trang thiết bị và công trình y tế; khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Ngày 18/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; trang thiết bị và công trình y tế; khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm; an toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 45 ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Ngày 19/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Ngày 15/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (08/10)
Ngày 05/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; thú y; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (21/09)
Ngày 19/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; thú y; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 19 thủ tục hành chính các lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (21/09)
Ngày 19/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản mới ban hành thuộc thẩm quyền giải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (15/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 07 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/09)
Ngày 06/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Ngày 04/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 55 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/08)
Ngày 28/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 26 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (30/08)
Ngày 27/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn thư và lưu trữ nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Ngày 24/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn thư và lưu trữ nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 07 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày