SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
3
5
4
Công bố TTHC Thứ Ba, 19/03/2019, 00:33
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu  (15/03)
Ngày 13/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 35 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực công tác tôn giáo./. Chi tiết: Thúy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (14/03)
Ngày 12/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 20 thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn bị thay thế, trong đó lĩnh vực ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (14/03)
Ngày 12/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 21 thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn được chuẩn hóa, trong đó ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (14/03)
Ngày 11/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 72 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực đất đai có 31 thủ tục; lĩnh vực tài nguyên nước có 15 thủ tục; ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (13/03)
Ngày 11/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 165 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực văn hóa có 47 thủ tục; lĩnh vực thông tin và ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (11/03)
Ngày 05/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, có 53 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./. Chi tiết: Thúy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh  (11/03)
Ngày 07/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh và thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh./. Chi tiết: Thúy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu  (11/03)
Ngày 05/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu . Theo đó, có 39 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Trong đó lĩnh vực đầu tư gồm 26 thủ tục; lĩnh vực xây dựng gồm 03 thủ tục; ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (11/03)
Ngày 07/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ mới ban hành là thủ tục: Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (28/02)
Ngày 27/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 162 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực văn hóa có 47 thủ tục; lĩnh vực thông tin và ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Ngày 19/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính các lĩnh vực thể dục, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Ngày 20/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn vệ sinh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Ngày 20/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mới ban ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Ngày 18/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó có 01 thủ tục thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và 35 thủ tục thuộc lĩnh vực ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (15/02)
Ngày 11/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 08 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô; ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (15/02)
Ngày 11/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (01/02)
Ngày 31/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (24/01)
Ngày 23/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao được ban hành mới gồm: ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (24/01)
Ngày 23/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục phê ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (21/01)
Ngày 18/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công chứng và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày