SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
0
2
7
2
3
4
Công bố TTHC Thứ Tư, 18/09/2019, 11:59
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính  (29/08)
Ngày 27/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 61 quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính  (29/08)
Ngày 27/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 17 quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (29/08)
Ngày 27/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Y tế trong giải quyết thủ tục hành chính  (27/08)
Ngày 16/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Y tế trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 44 quy trình nội bộ của Sở Y tế trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt. Chi tiết: Thúy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 12 quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt. Chi tiết: CTTĐT ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 21 quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt. Chi tiết: Thúy - Anh
Thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu  (26/08)
Ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 04 thủ tục được kiến nghị đơn giản hóa gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (26/08)
Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 19 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản mới ban hành và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (26/08)
Ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 16/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 130 quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Thủy - ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 20/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 08 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Thủy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 16/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 31 quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/08)
Ngày 20/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 81 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Thủy - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (16/08)
Ngày 12/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính  (09/08)
Ngày 07/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 36 quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (09/08)
Ngày 07/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 06 quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; luật sư; trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý...  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; luật sư; trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 11 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi được ban hành mới ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Ngày 06/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ là: Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (26/07)
Ngày 19/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành là: Thủ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày