SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
2
1
8
7
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Sáu, 24/02/2017, 15:40

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Hội nghị tổng kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Kính thưa:  Các đồng chí, thưa toàn thể Quý đại biểu!

Hội nghị chúng ta đã nghe Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả tổ chức và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, qua các ý kiến phát biểu thảo luận của các ngành, các địa phương. Thay mặt Thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp cũng như từng đồng chí đã đạt được và xin tiếp thu ý kiến của Thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành để chỉnh sửa báo cáo năm 2016 và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trong năm 2017.

- Thưa Quý vị đại biểu và các đồng chí!

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua mà đặc biệt là năm 2016 đã góp phần thiết thực, có hiệu quả vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng từ tỉnh đến địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, trong công tác triển khai và thực hiện ở từng cấp thì cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như: Bạo lực gia đình, hành hạ, đánh đập chị em phụ nữ, các cháu thiếu niên phải bỏ đi lao động trước tuổi... Một số gia đình không chí thú làm ăn, tham gia vào các tệ nạn xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, còn nhiều gia đình yêu cầu khiếu nại không đúng pháp luật, tham gia khiếu nại đông người tại các cơ quan hành chính nhà nước gây mất trật tự xã hội; một số sở, ban, ngành trong công tác phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc thực hiện các phong trào tại khu dân cư còn hạn chế. Các cơ quan, trường học, các cấp chưa thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, có nơi giao thông nông thôn xuống cấp trầm trọng.

Các thiết chế văn hóa hiện nay ở cơ sở chưa phát huy hết chức năng; kinh phí, con người hoạt động chưa hiệu quả, các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch chậm khắc phục (nhất là trật tự xã hội, vệ sinh môi trường làm cho các khu du lịch, điểm du lịch thiếu vẽ mỹ quan). Do đó cấp ủy, chính quyền địa phương cần củng cố lại Ban Chỉ đạo các cấp, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo để nhân dân tham gia tích cực các hoạt động của phong trào này.

Để kết quả thực hiện năm 2017 được tốt hơn, đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao chất lượng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, ấp - khóm văn hóa.

Hai là: Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; làm cho xã hội và đại bộ phận nhân dân hiểu được việc thực hiện nếp sống văn minh, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (phát huy tối đa Câu lạc bộ Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền).

Ba là: Phải tính tới việc xã hội hóa trong hoạt động tại thiết chế văn hóa tạo ra các mô hình hoạt động vui chơi giải trí phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn.

Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương phù hợp với tình hình thực tế, đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vào phong trào hàng năm, đề nghị UBND các cấp tiếp tục triển khai Kết luận số 114 năm 2015 của Ban Bí thư và Kết luận số 120 năm 2016 Ban Bí thư và Kết luận của Tỉnh ủy về việc xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, chương trình phối hợp giữa cơ quan với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, chính trị - xã hội cung cấp trong công tác vận động quần chúng, tập trung công tác giải quyết đơn thư yêu cầu khiếu nại kéo dài, bức xúc, không để khiếu kiện đông người lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh như thời gian qua.

Năm là: Hàng năm, chính quyền các địa phương cần dành một phần kinh phí để đầu tư thực hiện và duy trì phong trào ở cơ sở; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tích cực đóng góp và tham gia phong trào.

Sáu là: Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp thường xuyên phải được củng cố và hoạt động có hiệu quả hơn nữa; cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào theo phương châm: Nâng cao chất lượng; công tác chỉ đạo luôn được quan tâm sâu sát, kịp thời và có sự nhất quán cao từ tỉnh đến cơ sở;

Bảy là: Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương cần tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và đề ra biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; khóm, ấp văn hóa và cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa…;

- Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cần có sự chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện phong trào, gắn với chương trình công tác cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình một cách hiệu quả nhất;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chỉ đạo việc duy trì mỗi xã, phường, thị trấn chọn điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình mới, hay, có hiệu quả từ cơ sở;

- Công an tỉnh cần đẩy mạnh việc triển khai phong trào xây dựng gia đình an toàn; ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự; có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan, tăng cường công tác xây dựng phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, phát động quần chúng tham gia tố giác và tấn công các loại tội phạm, xây dựng các đường dây nóng để quần chúng có điều kiện trình báo với lực lượng Công an gần nhất trong việc tham gia bài trừ các loại tội phạm;

- Liên đoàn Lao động tỉnh cần có kế hoạch nâng cao chất lượng việc xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học… Đạt chuẩn văn hóa; xây dựng chương trình và  phát động việc xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân ở các khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện văn hóa công sở, công vụ và đạo đức lối sống, đáp ứng được với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) cần có những đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đổi mới phương thức hoạt động trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào, thông qua nhiều hình thức sinh động như: Thông tin lưu động, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng các tác phẩm, tiểu phẩm phục vụ cho công tác xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động trong việc phát động xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các cấp cần tăng cường công tác điều hành, chỉ đạo việc thực hiện phong trào ở địa phương mình một cách tốt nhất; phối hợp với các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức đánh giá kết quả tại địa phương mình và triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viện và nhân dân… Các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một cách có hiệu quả nhất; đồng thời mạnh dạn phê phán, xử lý những hành vi làm hạn chế đến phong trào và biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp, thực hiện phong trào này.

Nếu các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xem văn hóa là phải ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội thì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nhà nhất định sẽ thắng lợi.

Xin cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí, quý đại biểu!

 


Số lượt người xem: 1564 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày