SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
1
9
2
tin tức sự kiện Thứ Tư, 05/12/2018, 14:15

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Theo đúng chương trình làm việc của Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, sáng ngày 05/12, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 26 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

 

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu (Ảnh Kiều Ngân)

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu (Ảnh Kiều Ngân)

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Thư ký kỳ họp đã trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kết quả cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 89,58% tổng số đại biểu HĐND dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Bà Bùi Thanh Nguyên, Trưởng ban pháp chế của HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Trần Văn Tài, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Lương Ngọc Lân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 37,50 % tổng số đại HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 47,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Trần Thanh Tâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 20,83% tổng số đại HĐND tỉnh).

13. Ông Bùi Quốc Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 50.% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Trịnh Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 47,92.% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Hồ Quang Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Bà Cao Xuân Thu Vân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Ngô Hữu Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Bà Trần Hồng Chiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Phạm Quốc Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67.% tổng số đại biểu HĐND  tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 50% tổng số đại HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Hồ Hữu Lượng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Nguyễn Tấn Khương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 35,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Huỳnh Quốc Ca, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 62,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Ông Trần Hoàng Duyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Vưu Nghị Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Bà Trương Hồng Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 05 phiếu (chiếm 10,42% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 54,17% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm là một nội dung giám sát đặc biệt quan trọng trong kỳ họp lần này, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm./.

Ngọc Hiền

 


Số lượt người xem: 1424 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày