SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
7
7
6
tin tức sự kiện Thứ Tư, 20/05/2020, 10:50

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015.  

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Khoản 4, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Cây hàng năm:

- Nguyên tắc: Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hàng năm (cây hàng năm đang trồng nhưng chưa thu hoạch) thì được bôi thường theo quy định.

- Phân loại: Cây trồng hàng năm là các loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản suất trong thời gian không quá 01 năm; kể cả cây trồng được lưu gốc để thu hoạch không quá 05 năm. Cây trồng hàng năm trên đất chuyên canh lúa mà khó xác định năng suất, sản lượng thì được quy về cây trồng chính là cây lúa”.

2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Căn cứ để tính bồi thường vật nuôi

Đối với vật nuôi là thủy sản, áp dụng theo Khoản 3, Điều 13 của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 UBND tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ- UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

1. Đơn giá vật tư, con giống: Đối với đơn giá vật tư, con giống, đề nghị các đơn vị lập dự toán áp dụng theo công bố giá liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính theo từng thời điểm.

2. Chỉ tiêu kỹ thuật nuôi tôm (Phụ lục 4, Bảng 6).

3. Định mức một vụ nuôi cho từng mô hình (Phụ lục 4, Bảng 7)”.

Các nội dung bị bãi bỏ như sau:

- Bãi bỏ Khoản 3 và Khoản 6, Điều 3; Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 và Điều 5 của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Bãi bỏ Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 30/5/2020.

Nội dung Quyết định.

 L. Minh Tài


Số lượt người xem: 267 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày