SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
8
7
9
9
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 15/11/2019, 15:55

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ca cán bộ, nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản luật, văn bản hướng dẫn thi hành về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Các nội dung trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, qun lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải cơ s; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tình hình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tăng cường huy động sự tham gia của t chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp lut.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện căn cứ vào Kế hoạch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương mình, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/12/2019; chỉ đạo tổ chức phụ trách công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị chủ trì, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5) và hàng năm (trước ngày 20/11) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp)./.

Chi tiết

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 2127 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày