SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
2
2
1
8
1
Công khai ngân sách Thứ Hai, 16/12/2019, 09:23
Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước  (16/08)
Theo đề nghị của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Theo kết quả Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 do Trung tâm Phát triển hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) phối hợp thực hiện ...
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019  (14/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu . Ủy ban nhân dân ...
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017  (14/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ chín về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 ...
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018  (13/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu ...
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016  (13/01)
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc phê ...
Xem theo ngày Xem theo ngày