SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
5
3
7
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 04/10/2019, 15:00

Triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể, các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và có hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy lợi; xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện của kế hoạch bao gồm:

Phổ biến pháp luật về thủy lợi: Biên soạn nội dung tuyên truyền, các chuyên đề, bài viết, hỏi - đáp pháp luật về thủy lợi; sử dụng các tài liệu tuyên truyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi để phục vụ công tác tuyên truyền; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về thủy lợi trên các phương tiện truyền thông; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi tại địa phương.

Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Thủy lợi, các nghị định và thông tư hướng dẫn có liên quan; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với Luật Thủy lợi.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi...

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Ban, Ngành đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của mình, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

L.Quyên

 

 


Số lượt người xem: 749 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày