SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
0
6
2
4
4
0
tin tức sự kiện Thứ Năm, 03/05/2012, 12:30

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ trong tình hình mới

Ðại hội lần thứ VI của Ðảng (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Về công tác cán bộ, Ðại hội nhấn mạnh: "Muốn đổi mới đội ngũ cán bộ, trước hết phải đổi mới công tác cán bộ và đội ngũ những người làm công tác tổ chức cán bộ". Từ đó đến nay, Ðảng ta không ngừng bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quan điểm, đường lối về công tác cán bộ và kiên trì lãnh đạo thực hiện.

 

Nhiều chủ trương, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Công tác cán bộ đã có những đổi mới về nội dung, phương pháp và cách làm, mang lại một số kết quả tích cực: hệ thống các quy định, quy chế về quản lý và phân cấp quản lý cán bộ được bổ sung, đổi mới; các khâu của công tác cán bộ được thực hiện ngày càng đồng bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng được nâng cao. Phần lớn cán bộ, công chức giữ gìn được phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, việc đổi mới công tác cán bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ðội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công tác cán bộ còn thiếu những giải pháp mang tính đột phá; vẫn dựa trên cơ sở kinh nghiệm chủ nghĩa, cảm tính, nể nang, ngại va chạm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể thật sự phát huy dân chủ, phát hiện và sử dụng người tài. Mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, nhất là chế độ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ chưa được quy định rõ. Nhiều khuyết điểm, yếu kém vốn có trong công tác cán bộ đã được nêu nhiều lần trong các văn kiện của Ðảng, nhưng khắc phục chậm; nhất là việc chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Chưa kiên quyết sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ nhằm thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc yếu kém về phẩm chất và năng lực. Chiến lược cán bộ đã được đề ra từ Ðại hội VIII nhưng chậm được thể chế hóa, cụ thể hóa; việc triển khai chưa đồng bộ, toàn diện, thiếu giải pháp cụ thể để tạo nguồn cán bộ cho lâu dài; chưa có chính sách và biện pháp để khơi dậy tài năng, thu hút nhân tài. Tình trạng cục bộ, khép kín cán bộ ở các địa phương, các bộ, ngành vẫn chậm được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương... bị xã hội lên án gay gắt, cán bộ, đảng viên bức xúc nhưng chưa có biện pháp cụ thể, hiệu quả để ngăn chặn. Chương trình, nội dung, phương pháp và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tụy của cán bộ đối với công việc. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay còn lúng túng, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác này.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH và hội nhập quốc tế, Ðại hội XI của Ðảng đã đề ra nhiệm vụ: 'Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại' và chỉ rõ 'Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ', xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đảm đương nhiệm vụ, có tính kế thừa, phát triển, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua.

Ðể đổi mới công tác cán bộ, các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về công tác cán bộ mà Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đã đề ra. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện Kết luận số 37-KL/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về 'Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'. Cụ thể là:

Trước hết, phải nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cần thống nhất nhận thức, công tác cán bộ là công tác của Ðảng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong đó cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ là nòng cốt. Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với công tác cán bộ. Tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng hệ thống các quy chế bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác cán bộ, nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Phát huy đầy đủ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai trong công tác cán bộ, làm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, có tầm nhìn xa và có tính khoa học, tránh được tình trạng tùy tiện, áp đặt chủ quan, cảm tính. Tiếp tục hoàn thiện chế độ bầu cử, thực hiện bầu cử có số dư một cách thực chất; mở rộng quyền tiến cử và tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân sự trong bầu cử và bổ nhiệm cán bộ. Ðổi mới và thực hiện tốt chế độ bỏ phiếu tín nhiệm, từ chức, thôi chức, miễn chức để kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Ðổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ; về quy trình công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan nhà nước.

Thứ ba, tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Ðảng về công tác cán bộ một cách đồng bộ ở tất cả các khâu của công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ; bảo đảm đánh giá cán bộ công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, toàn diện; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu; chống các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng nể nang, chủ quan, cảm tính, dĩ hòa vi quý trong đánh giá cán bộ. Ðồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng không có cá nhân nào chịu trách nhiệm cụ thể về kết quả đánh giá cán bộ. Ðổi mới công tác tuyển dụng trên cơ sở xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Cần thay đổi phương pháp tuyển dụng hiện nay, thực hiện tuyển dụng theo chức danh, vị trí công tác. Ðối với mỗi chức danh, vị trí công tác cần đề ra tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, tổ chức thi tuyển công khai để chọn người thật sự có năng lực đảm đương nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; khi tiến hành quy hoạch cán bộ cần có cơ chế bảo vệ, xác định rõ lộ trình đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ theo quy hoạch. Xem xét, lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những người ưu tú có triển vọng phát triển về năng lực lãnh đạo, quản lý để tạo nguồn cán bộ lâu dài. Ðịnh kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những người không đáp ứng được yêu cầu, điều kiện và bổ sung nhân tố mới. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hiện, tiến cử, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài; xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý làm cơ sở cho việc phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc phát hiện, giới thiệu cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; một người hoặc nhiều người có thể giới thiệu và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ để bổ nhiệm hoặc ứng cử. Xây dựng quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng. Cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giảng dạy; đổi mới phương pháp quản lý đào tạo, tăng cường giảng viên là cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Ðổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn chức danh; lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng; chú trọng bổ sung và cập nhật kiến thức mới; đổi mới cách dạy, cách học, cách thi cử nhằm phát huy tính tích cực của học viên, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp đơn thuần hiện nay. Ðẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; thực hiện việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương và không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ; kết hợp hài hòa giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ cán bộ và giữa luân chuyển dọc với luân chuyển ngang; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, cùng với giảm biên chế hành chính, cần đổi mới và hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, trước hết là chế độ tiền lương, nhà ở và môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi để cán bộ, công chức an tâm công tác, tận tâm với công việc. Có chính sách, quy chế tôn vinh những người có đức, có tài, tâm huyết với công việc; phát huy, sử dụng tốt tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức và tầng lớp doanh nhân, không phân biệt là đảng viên hay người ngoài Ðảng. Cần quan tâm giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, tạo động lực để cán bộ luôn phấn đấu vươn lên. 

Thứ sáu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Ðiều lệ Ðảng, thực hiện các nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của Ðảng với thanh tra của Nhà nước, giữa tự kiểm tra của mỗi cấp ủy với kiểm tra của cấp trên. Xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý những ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá, phê bình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở các cấp phải quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nắm vững các yêu cầu nhiệm vụ và tích cực, chủ động trong công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm của mình để xây dựng đội ngũ cán bộ, không 'khoán trắng' cho cơ quan, tổ chức. Ðồng thời, xây dựng các cơ quan và đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; có cơ chế, chính sách thu hút người có đức, có tài nhằm bổ sung cán bộ có chất lượng làm công tác cán bộ. Trong điều kiện hiện nay, cấp ủy các cấp cần đặc biệt chú ý đến việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, giám sát, kiểm tra sự trung thành, tận tụy, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần trách nhiệm, sự vô tư, trong sáng, công tâm, khách quan, không cục bộ địa phương và năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm tham mưu về tổ chức cán bộ.

Ðổi mới công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa là mục tiêu, yêu cầu tất yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng Ðảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị phải thống nhất quan điểm, nhận thức, có giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trần Lưu Hải

Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử


Số lượt người xem: 5831 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày