SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
4
0
5
7
9
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
23/2019/QĐ-UBND 22/10/2019 Về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21/2019/QĐ-UBND 15/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu
20/2019/QĐ-UBND 14/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu
19/2019/QĐ-UBND 03/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2019/QĐ-UBND 03/09/2019 Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17/2019/QĐ-UBND 27/08/2019 Giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2019/QĐ-UBND 23/08/2019 Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu
14/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2019/QĐ-UBND 16/07/2019 Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11/2019/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
10/2019/QĐ-UBND 26/06/2019 Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ
09/2019/QĐ-UBND 24/06/2019 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2019/QĐ-UBND 20/06/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi bổ sung, một số điều của Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về ...
07/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
06/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
05/2019/QĐ-UBND 04/04/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ UBND ngày 25/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
04/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối