SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
0
6
8

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế
(Theo Quyết định s 04/2017/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 3 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. V TRÍ, CHC NĂNG

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của y ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. NHIM VVÀ QUYN HN

1. Trình y ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đ án, dự án, biện pháp t chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế.

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đi vi cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc S Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph(sau đây gọi chung là cp huyện).

2. Trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế địa phương.

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các t chc, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc S Y tế theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế địa phương.

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phm, dân s - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.

2. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, h thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

3. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

4. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:

a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe.

b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế địa phương.

5. Về y tế dự phòng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh ngh nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh v việc công b dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cp giy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật.

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đi với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chng tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ ung có cồn trên địa bàn tỉnh.

e) Thường trực Ban Ch đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.

6. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

a) Ch đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chun k thuật quc gia đối với các cơ s khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật.

b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ s khám bệnh, cha bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật.

c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.

7. Về y dược cổ truyền:

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bn quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình ch, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ s khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

8. Về dược và mỹ phẩm:

a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định.

b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật.

d) Ch đạo, hướng đẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thm quyn được phân cp.

9. Về an toàn thực phẩm:

a) Chù trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù ca địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Giám sát chất lượng sn phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế.

c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ s kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ s kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.

10. Vtrang thiết bị và công trình y tế:

Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

11. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:

a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân s - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ v các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

b) Quyết định cho phép thực hiện k thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật h trợ sinh sản theo quy định của pháp luật.

c) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.

12. Về bảo hiểm y tế:

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

13. V đào tạo nhân lực y tế:

a) T chc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Quản lý cơ sờ đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công cùa ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Giúp y ban nhân dân tình quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập th, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động (trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật).

15. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của y ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc y quyền của y ban nhân dân tình.

17. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu tr phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

19. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tnh.

20. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở Y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của y ban nhân dân tỉnh; đồng thời, phải có ý kiến hiệp y bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đi với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của S Y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

23. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyn ca y ban nhân dân tỉnh.

24. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với y ban nhân dân tnh và Bộ Y tế.

25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do y ban nhân n, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.