SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
7
8
1
8

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

à Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

à Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

à Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07/11/2006 về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

à Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 27/3/2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

VĂN BẢN CỦA TỈNH

à Kế hoạch số 01-KH/BCĐCVĐ ngày 07/8/2007 về việc triển khai cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

à Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24//6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

à Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

à Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 06/9/2016 về tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.