SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
4
0
9
0
1

 

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

 

Ø Hướng dẫn số 74 -HD/BTG ngày 200/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Ø Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 

Ø Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

Ø Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Ø Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 27/3/2003 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

  

 

VĂN BẢN CỦA TỈNH

 

 Ø Kế hoạch số 38-KH/BTGTU ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Ø Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 07/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

 

ØKế hoạch Số 57-KH/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, hong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. 

 

Ø Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 06/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Ø Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ø Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Ø Kế hoạch số 01-KH/BCĐCVĐ  ngày 07/8/2007 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về việc triển khai cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

 

Ø Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24//6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.